motortrivia.com
BUSINESS NEWS   •   MAIN PAGE   •   HOME   •   ABOUT MOTORTRIVIA   •   CONTACT
Toyota Scholarship
 
 
ภาพ: จันทนา เจริญทวี Monday, 4 August, 2014 2:29 PM
800x
 
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
มอบทุนกว่า 40 ล้านบาท แก่เยาวชน 792 คนทั่วประเทศ
 
baมร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ดร. เสนาะ อูนากูล ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และพยาบาลศาสตร์ แก่เยาวชนทั่วประเทศ 792 ทุนเป็นทุนต่อเนื่อง มูลค่า 42.7 ล้านบาท เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด ในทุกๆ ระดับการศึกษา และร่วมส่งเสริมด้านการศึกษาของสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ อะ รอยัล เมอริเดียน ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

baจากการดำเนินธุรกิจของโตโยต้าในประเทศมากว่า 52 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ภายใต้สโลแกน "โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข" ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้าคือ การสนับสนุนด้านการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และร่วมส่งเสริมด้านการศึกษาของสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมอุดมปัญญาและเติบโตอย่างยั่งยืน
 
Toyota Scholarship
มร. เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
800x
 
baมูลนิธิโตโยต้าฯ ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ตลอดระยะเวลา 22 ปี ได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่:
 
1. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 
baสำหรับการส่งเสริมด้านการศึกษานั้น ทางมูลนิธิโตโยต้าฯ ได้มอบทุนการศึกษาจวบจนกระทั่ง ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีกว่า 10,000 คน

baด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขให้แก่สังคมไทย มูลนิธิโตโยต้าฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และครบรอบ 50 ปี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงพิจารณามอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเรียนจนจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยแบ่งทุนออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับพยาบาลศาสตร์ จำนวนทั้งหมด 792 ทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 42,720,000 บาท มีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 6 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดของทุนดังต่อไปนี้

ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
baวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ 77 จังหวัด จำนวน 100 ทุนในแต่ละปีการศึกษา โดยมอบทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ

- ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 100 ทุนต่อปีการศึกษา
- มูลค่าทุนละ 8,000 บาท โดยจะมอบให้เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา
- งบประมาณรวม 7,200,000 ล้านบาท

ทุนการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
baวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนช่างเทคนิคเฉพาะทาง ช่างฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ และส่งเสริมให้นักเรียนมาศึกษาในสาขาวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือกับสำนักความร่วมมืออาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 154 ทุนต่อปีการศึกษา
- มูลค่าทุนละ 20,000 บาท โดยจะมอบให้เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา
- งบประมาณรวม 27,720,000 ล้านบาท
 
Toyota Scholarship
ดร. เสนาะ อูนากูล ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
800x
 
ทุนการศึกษา นักเรียนพยาบาล
baวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ ที่มีสัดส่วน 1 ต่อ 5,000 คน ในปัจจุบัน โดยร่วมมือกับสภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

- ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 10 ทุนต่อปีการศึกษา
- มูลค่าทุนละ 50,000 บาท โดยจะมอบให้เป็นระยะเวลา 3 ปีการศึกษา
- งบประมาณรวม 6,000,000 ล้านบาท

baมร. เคียวอิจิ ทานาดะ กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลา 52 ปี ที่โตโยต้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทย โดยนอกจากการผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง การให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน"

ba"และเนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 20 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ทางโตโยต้าจึงได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแก่มูลนิธิฯ โดยเป็นทุนการศึกษากรณีพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โตโยต้ามุ่งมั่นในปณิธานการเป็นองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนความสุขให้กับคนไทย และสังคมไทยตลอดไป"

ba
ติดตามข่าวสารของมูลนิธิ โตโยต้า ประเทศไทย ได้ที่เว็บไซท์ www.toyota.co.th/ttf
 
 
 
PIKES PEAK 2014   •   CLICK IMAGES TO ENLARGE
   
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
•   MORE ABOUT BIZZ NEWS : CLICK
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• BIZZ NEWS : Toyota ปรับประมาณการตลาดรถยนต์ไทย 2557 ยอดรวมเหลือ 920,000 คัน ลดลง 30.9%
• MT REPORT : Nissan เปิดโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ เพื่อใช้เป็นฐานการผลิต Nissan NP300 Navara
• BIZZ NEWS : New The Style by TOYOTA Interactive Showcase แห่งแรก จุดนัดพบของคนรุ่นใหม่ใจกลางสยามสแควร์
• BIZZ NEWS : Play for Dreams แคมเปญล่าสุดจาก Chevrolet ประเทศไทย...ชวนเด็กไทย "เล่นเพื่อฝัน"
• BIZZ NEWS : Chevrolet มอบโปรแกรม 6+6 ประกัน 6 ปี ฟรีค่าแรง ครอบคลุมการซื้อรถรุ่นใหม่ วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2557
• BIZZ NEWS : Gulliver ผู้นำธุรกิจรถมือสองยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ลุยตลาดรถมือสองเมืองไทยในนามวี-กัลลิเวอร์ จำกัด
• BIZZ NEWS : Mitsubishi ทุ่มงบกว่า 500 ลบ. สร้างสนามทดสอบรถในไทยเป็นแห่งแรกนอกญี่ปุ่น สู้ตลาดอาเซียน
• BIZZ NEWS : BMW Press Conference 2014 เผยยอดขายปี 2013 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวในรอบ 4 ปี
• BIZZ NEWS : Mercedes-Benz หอการค้าเยอรมัน-ไทย หนุนการศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างยนต์
• BIZZ NEWS : Mitsubishi Mirage ยอดการผลิต 2 ปีทะลุ 200,000 คันพร้อมส่งออกไปยัง 66 ประเทศทั่วโลก
• BIZZ NEWS : GM Thailand ฉลองความสำเร็จผลิตยานยนต์ครบ 1 ล้านคันที่ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย จังหวัดระยอง
• BIZZ NEWS : Mercedes-Benz ทุบสถิติยอดขายปีงูเล็ก 10,144 คัน ครองแชมป์ผู้นำตลาดรถพรีเมี่ยม
• BIZZ NEWS : Chevrolet ประกาศยอดขายรวม 82,884 คัน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2556
• BIZZ NEWS : Toyota Annual Press Conference 2014 ตลาดรถยนต์ปี 2556 ยอดรวม 1,330,668 คัน ลดลง 7.4%
• BIZZ NEWS : Honda ครองอันดับหนึ่งยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งสูงสุดประจำปี 2556 พร้อมรางวัลแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ 2 ปีซ้อน
• BIZZ NEWS : SsangYong เผยนโยบายปีม้า 2557 ควบทำยอด เน้นบริการหลังการขาย และขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุม
• BIZZ NEWS : TSL Auto Corporation เดินหน้าสู่ปีที่ 9 รุกตลาดรับปีม้า ยอดปี 2013 ไม่หวือหวา ยึดกลยุทธ์มัดใจลูกค้าด้วยสินค้าและบริการ
• BIZZ NEWS : ผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วทั่วประเทศ รวมตัวก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว Association of Used Car
• BIZZ NEWS : BOI อนุมัติส่งเสริมการผลิต Eco-Car รุ่นที่ 2 เบนซินไม่เกิน 1.3 ดีเซลไม่เกิน 1.5 มลพิษ Euro5
• MT REPORT : วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจยานยนต์ยุคใหม่กับ Google และ Chevy พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคชาวไทย
• MT REPORT : Nissan ลงนาม MOU ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงในการทดลองใช้ Nissan LEAF เป็นระยะเวลา 1 ปี
• BIZZ NEWS : สามมิตร กรีนพาวเวอร์ พร้อมใช้เทคโนโลยี PTT Diesel CNG ทางเลือกใหม่ในการประหยัดน้ำมัน
 
 
 
 
 
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : [email protected]  mail