motortrivia.com
m2 MOTORTRIVIA'S REPORT  |  BACK TO REPORT MAIN PAGE  |  HOME  |  ABOUT MT  |  CONTACT MT m3
Thai Automobile Tyre Manufacturers Association
 
 
ภาพ : จันทนา เจริญทวี Wednesday, 22 May, 2013 9:49 PM
800x
 
Thai Automobile Tyre Manufacturers Association
6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำ ผนึกกำลังครั้งสำคัญจัดตั้ง สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย
 
baครั้งแรกของประเทศไทยที่ 6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำ นำโดย มร. ชินอิจิ ซาโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด, มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), มร. หลิน ยวี่ ยวู๋ รองประธานอาวุโส บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, มร.โทรุ นางาฮาตะ ประธาน บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ มร. ยะสึฮิโร มิซึโมโตะ ประธาน บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงข่าว การผนึกกำลังครั้งสำคัญ จัดตั้ง สมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย หรือ Thai Automobile Tyre Manufacturers Association : TATMA ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ สร้างประโยชน์แก่ผู้บริโภค คู่ค้า พันธมิตร และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำในเรื่องอุตสาหกรรมยางรถยนต์แก่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยไม่หวังรายได้
 
TATMA 2013   TATMA 2013
CLICK TO ENLARGE   CLICK TO ENLARGE
• มร. ชินอิจิ ซาโตะ
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
  • นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
     
TATMA 2013   TATMA 2013
CLICK TO ENLARGE   CLICK TO ENLARGE
• มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • มร. ยะสึฮิโร มิซึโมโตะ
บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
     
TATMA 2013   TATMA 2013
CLICK TO ENLARGE   CLICK TO ENLARGE
• มร. หลิน ยวี่ ยวู๋
บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  • มร. โทรุ นางาฮาตะ
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
800x
 
baภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าว ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องเลิศวนาลัย โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค

baมร. ชินอิจิ ซาโตะ ในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย กล่าวว่า "อุตสาหกรรมยางรถยนต์ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐาน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมต่อยอดให้เกิดรายได้ในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและเกษตรกร อาทิ การจ้างแรงงานในการผลิต ผู้ประกอบกิจการขนส่ง เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เป็นต้น"

ba"และด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการจับมือผนึกกำลังเพื่อจัดตั้งสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย หรือ TATMA โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้"
 
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่เกี่ยวกับการผลิตยางรถยนต์
ปลูกฝังและเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสมาชิก
กำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบาย ในเรื่องความปลอดภัยของยางรถยนต์
กำหนดและดำเนินมาตรการเชิงนโยบาย ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต และการบริโภคยางรถยนต์ เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถแข่งขันกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค
ส่งเสริมความร่วมมือ และการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานราชการ ทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์
จัดสัมนา หรือเผยแพร่บทความต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยไม่มุ่งเน้นการแสวงรายได้
ให้คำแนะนำ หรือความเห็นในเรื่องอุตสาหกรรมยางรถยนต์แก่องค์กรสาธารณะ สมาชิกและองค์กรอื่นๆ แต่ห้ามที่จะเกี่ยวข้องกับการเมือง
 
Thai Automobile Tyre Manufacturers Association
 
baสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย หรือ TATMA - Thai Automobile Tyre Manufacturers Association จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของ สำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำ กรุงเทพมหานคร สมาคมนี้เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวในข้างต้น และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ สมาคมนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้น โดยคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจากสมาชิกและ/หรือบุคคลภายนอก

คณะทำงานแบ่งออกเป็นดังนี้:
(1) คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ กฎหมาย และภาษีอากร
(2) คณะทำงานด้านข้อมูล และสถิติ
(3) คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
(4) คณะทำงานด้านความปลอดภัย
(5) คณะทำงานด้านทรัพยากรบุคคล
(6) คณะทำงานด้านเทคนิค (มาตรฐานของยางรถยนต์)
(7) คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการติดต่อหน่วยงานราชการ
(8) คณะทำงานด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร

baเพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจของประเทศไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญ ที่เป็นพื้นฐานสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาพความร่วมมือกันของทั้ง 6 บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ นับเป็นการเริ่มสัญญาณที่ดีถึงความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ รวมทั้งผู้บริโภค โดยหวังว่าจะสามารถขยายวงกว้างไปยัง คู่ค้า พันธมิตรบริษัทยางรถยนต์อื่นๆ ในประเทศไทย เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

baสนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของสมาคมฯ ได้ที่ www.tatma.org
 
Thai Automobile Tyre Manufacturers Association
 
รายชื่อผู้บริหารสมาคมฯ
• 1. มร. ชินอิจิ ซาโตะ: ประธานสมาคมฯ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
Mr. Shinichi Sato, Chairman
Managing Director, Thai Bridgestone Company Limited


• 2. มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์: รองประธานสมาคมฯ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Mr. Finbarr O'Connor, First-Vice Chairman
Managing Director, Goodyear (Thailand) Public Company Limited

• 3. มร. ยะสึฮิโร มิซึโมโตะ: รองประธานสมาคมฯ
ประธาน บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Mr. Yasuhiro Mizumoto, Second-Vice Chairman
President, Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Company Limited

• 4. มร. หลิน ยวี่ ยวู๋: กรรมการสมาคมฯ
รองประธานอาวุโส บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
Mr. Lin Yu-Yu, Board of Director
Senior Vice President, Maxxis International (Thailand) Company Limited

• 5. นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ: กรรมการสมาคมฯ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
Mr. Segsarn Trai-Ukos, Board of Director
Country Director, Michelin Siam Company Limited

• 6. มร. โทรุ นางาฮาตะ: กรรมการสมาคมฯ
ประธาน บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Mr. Toru Nagahata, Board of Director
President, Sumitomo Rubber (Thailand) Company Limited

• 7. นายตรีพล บุณยะมาน: เลขาธิการสมาคมฯ
Mr. Threepol Boonyamarn, Secretary General

 
 
 
m2 TATMA  •  CLICK IMAGES TO ENLARGE m3
   
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
MORE ABOUT TIRE PRODUCTS : CLICK
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• NEW PRODUCT : Michelin เปิดตัว Pilot Street Bias และ Pilot Street Radial เตรียมความพร้อมให้ยางรถจักรยานยนต์อีก 4 รุ่น
• REPORT : Michelin Endurance Racing: 24 Heures du Mans เทคโนโลยีของ Michelin เกิดขึ้นที่นี่
• REPORT : Michelin Pilot Experience 2013 ขอเชิญคุณสัมผัสอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 3.5 วินาทีด้วยตัวคุณเอง
• NEW PRODUCT : Yokohama BluEarth AE01 ชูจุดเด่นรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมความมั่นใจยึดเกาะถนน
• GRAND OPENING : Goodyear EfficientGrip SUV เทคโนโลยียางเงียบ QuietTred พร้อมพรีเซนเตอร์คนแรก ก้อง-สหรัถ
• REPORT : From track to road จากทุกรูปแบบสนามแข่งสู่ท้องถนน สำหรับ MICHELIN สนามแข่งเปรียบเสมือนห้องทดลอง
• REPORT : World of Speed, World of MICHELIN: MICHELIN high performance ยางที่ซูเปอร์คาร์เลือกใช้
• REPORT : Michelin จัดกิจกรรมทดสอบยางหลากรุ่นที่ Bonanza International Speedway
• BIZZ NEWS : Michelin Energy XM2 ยางรุ่นใหม่ล่าสุดจากมิชลิน เหนือชั้นกว่ากับอายุใช้งานที่นานขึ้น 20%
• BIZZ NEWS : Bridgestone MY-02 Sporty Style ยางสำหรับผู้หลงใหลในการแต่งรถสไตล์สปอร์ต
• REPORT : NITTO NT830 เปิดตัวแบบเวิลด์พรีเมียร์ กับที่สุดแห่งวิวัฒนาการความนุ่ม เงียบ ยึดเกาะถนน
• REPORT : Yokohama Geolandar SUV GO-055 เปิดตัวยางรุ่นใหม่ ณ โบนันซา อินเตอร์เนชั่นแนล สปีดเวย์
 
 
 
 
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : [email protected]  mail