motortrivia.com
m2 DLT NEWS SECTION  |  BACK TO MAIN PAGE  |  HOME  |  ABOUT MT  |  CONTACT MT m3
 
กรมการขนส่งทางบก
เริ่มใช้มาตรการบังคับติดตั้งเครื่อง GPS Tracking เพื่อควบคุมทั้งความเร็วและชั่วโมงการทำงาน
800x
ข่าวประชาสัมพันธ์ Friday, 4 January, 2013 0:12 AM
 
 
baนายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยว่า ปัจจุบันประชาชนนิยมเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การขนส่งทางบกจึงได้นำระบบ GPS มาติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะ โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารต้องติดตั้งระบบ GPS ในรถที่ใช้ประกอบการขนส่ง พร้อมทั้งรายงานข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และต้องดำเนินการจัดให้มีการอบรมผู้ขับรถ หรือส่งผู้ขับรถเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคมนี้ เป็นต้นไป

baในระยะแรกจะนำร่องเฉพาะรถโดยสารประจำทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ที่วิ่งในเส้นทางหมวด 2 (รถที่วิ่งจาก กทม. ไปยังต่างจังหวัด) ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 800 คัน และจะขยายให้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในระยะต่อไป

baนายวัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการกำหนดให้รถโดยสารประจำทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ต้องติดตั้งระบบ GPS แล้ว  กรมการขนส่งทางบกยังได้กำหนดให้ รถบรรทุกวัตถุอันตราย (ลักษณะ 4) และ รถลากจูง (ลักษณะ 9) ที่ใช้สำหรับลากรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตราย ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) ทุกคัน เพื่อให้สามารถติดตาม ควบคุม กำกับดูแล พนักงานขับรถไม่ให้ขับเร็วเกินกำหนด และควบคุมชั่วโมงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้รถที่จดทะเบียนใหม่ หรือรถที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งเครื่อง GPS ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ยังมิได้ติดตั้งเครื่อง GPS ต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มกราคม 2557

baสำหรับรถที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว แต่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยเครื่อง GPS ต้องมีคุณลักษณะและระบบการทำงานตามที่กำหนด และผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งต้องเป็นแบบ On-line GPS Tracking พร้อมทั้งต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถระบุผู้ขับรถ โดยใช้เครื่องอ่านแถบแม่เหล็กจากใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 ด้วย

baทั้งนี้ รถที่ได้ติดตั้งเครื่อง GPS แล้ว จะต้องแสดงเครื่องหมายการรับรองที่เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ซึ่งออกโดยผู้ให้บริการระบบติดตามรถ (GPS Service Provider) ปัจจุบันมีเครื่อง GPS ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว จำนวน 3 แบบ และมีผู้ให้บริการระบบติดตามรถอีกหลายราย กำลังจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อทำการยื่นขอรับรอง จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย ดำเนินการติดตั้งเครื่อง GPS ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด รวมทั้งตรวจสอบให้ผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายให้มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4 ที่เป็นชนิดแถบแม่เหล็กด้วย

baสำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ GPS สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการ และเครื่อง GPS ที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
 
 
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
MORE ABOUT DLT NEWS : CLICK
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• DLT NEWS  : Shop Thru for Tax รับชำระภาษีรถประจำปี ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารามอินทรา ในวันเสาร์-อาทิตย์
• DLT NEWS  : กรมการขนส่งทางบก จับมือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนามาตรการในการนำ GPS มาติดตั้งในรถสาธารณะ
• DLT NEWS  : ขนส่งทางบก รับชำระภาษีรถผ่าน 7/11 รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง เริ่มตั้งแต่ 9 ธันวาคมนี้
• DLT NEWS  : เพิ่มชั่วโมงการอบรมก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถ จาก 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง เริ่ม 15 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
• DLT NEWS  : ขนส่งทางบกปรับปรุงวิธีทดสอบสายตา โดยใช้สัญญาณไฟจราจรบนท้องถนนตามแบบอย่างมาตรฐานสากล
• DLT NEWS  : ชำระภาษีรถประจำปี ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาคุ้มครองถึงวันสิ้นอายุภาษีรถในปีถัดไป
• DLT NEWS  : รายชื่อ 23 โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
• DLT NEWS  : เดินหน้าช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เปิดรับคำขอตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2554
• DLT NEWS  : เดินหน้าหลักสูตรขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถลากจูง รถขุด ฟรี...พร้อมที่พักและเบี้ยเลี้ยงแก่ผู้ว่างงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
• DLT NEWS  : ขับรถเที่ยวกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม จีนตอนใต้ ช่วงเทศกาล หรือวันหยุด ขอพาสปอร์ตรถ และแผ่นป้ายทะเบียนรถได้
 
 
 
 
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : motortrivia@hotmail.com  mail