LT Bizzes News RT
50
 
ขนส่งทางบกปรับปรุงระเบียบให้คนต่างด้าวอีก 10 กลุ่ม
ใบขับขี่ได้แต่ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด
800
Wednesday, 5 May, 2010 0:02 AM
 
bullet aกรมการขนส่งทางบก ปรับปรุงระเบียบให้คนต่างด้าวอีก 10 กลุ่ม ทำใบขับขี่ได้แต่ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด ตามที่ระบุไว้ในใบรับรองถิ่นที่อยู่เท่านั้น ส่วนชาวต่างชาติ หรือบุคคลสัญชาติพม่า ที่มีเอกสารแสดงตน และใบรับรองถิ่นที่อยู่ ครบถ้วนตามกฎกระทรวง สามารถทำใบขับขี่ได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

bullet aนายรณยุทธ ตั้งรวมทรัพย์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับรถให้บุคคลต่างด้าวอีกจำนวน 10 กลุ่ม เดิมมีเพียง 4 กลุ่ม รวมเป็น 14 กลุ่ม สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตามที่ระบุไว้ในใบรับรองถิ่นที่อยู่เท่านั้น ส่วนชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หากมีเอกสารแสดงตน และใบรับรองถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง สามารถขอ ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว ได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

bullet aนายรณยุทธฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคคลต่างด้าว จำนวน 14 กลุ่ม ประกอบด้วย

01 - อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ
02 - ชาวเวียดนามอพยพ
03 - อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย)
04 - ไทยลื้อ
05 - ผู้อพยพ เชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงกัมพูชา
06 - ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย
07 - จีนฮ่ออิสระ
08 - เนปาลอพยพ
09 - ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า
10 - ชาวเขาที่อพยพเข้ามาก่อนวันที่ 3 ตุลาคม 2528
11 - ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวลาวภูเขาอพยพที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย
12 - บุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนพื้นที่สูง
13 - ม้งในที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก
14 - ชาวมอแกน (ในพื้นที่ภัยพิบัติสึนามิ) เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดให้


bullet aหากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวคนต่างด้าว, ใบรับรองถิ่นที่อยู่, ใบรับรองแพทย์ และ รูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป มาแสดง ณ สำนักงานขนส่ง ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ปรากฏในเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้ เนื่องจากคนต่างด้าวดังกล่าว เป็นบุคคลซึ่งถูกควบคุมจำกัดเฉพาะในเขตพื้นที่ ทำให้การใช้ใบอนุญาตขับรถใช้ได้เฉพาะในเขตการควบคุมเท่านั้น 

bullet aหากจำเป็นจะต้องใช้ใบอนุญาตขับรถนอกเขตการควบคุม บุคคลต่างด้าวผู้นั้น จะต้องได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตการควบคุม จากผู้มีอำนาจอนุญาตด้วย

bullet aสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือบุคคลสัญชาติพม่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หากมีเอกสารแสดงตน และถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง ได้แก่  หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตการทำงาน และ ใบรับรองถิ่นที่อยู่  สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

bullet aสำหรับบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกลุ่มอื่นๆ ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายของรัฐบาล ในการให้สถานะแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว เนื่องจากยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศ จึงยังไม่สามารถออกใบอนุญาตขับรถให้ได้ในขณะนี้

bullet aสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2-271-8425 หรือสอบถาม 1584

bullet aเยี่ยมชมเว็บไซท์ หรือติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.dlt.go.th ครับ

800
all
 
50
 
LB
   
 
RB