LT Bizzes News RT
50
 
ยกระดับมาตรฐานการตรวจสภาพรถเพิ่มความปลอดภัย
ติวเข้มเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ในสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ประจำปี 2553
800
Wednesday, 7 April, 2010 1:08 PM
 
bullet aนายเฉลิมไท ญาณภิรัติ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของตัวรถ โดยรณรงค์ให้เจ้าของรถตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถ ก่อนนำมาใช้งานบนท้องถนน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้รถที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน จะต้องผ่านการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ตามระยะเวลา และหลักเกณฑ์ที่กำหนดกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนยื่นชำระภาษีรถประจำปี และเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานในการตรวจสภาพรถ ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน กรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ตรวจสภาพรถ ในสถานตรวจสภาพรถเอกชน ประจำปี 2553 ขึ้น เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

bullet aนายเฉลิมไท กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของตัวรถ และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ของรถ หลักเกณฑ์การตรวจสภาพรถ การวินิจฉัย และรายงานผลการตรวจสภาพรถ การตรวจสภาพรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นเชื้อเพลิง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสภาพรถ นอกจากนี้ ยังได้ปลูกฝังจริยธรรม มารยาท และจิตสำนึกต่อส่วนรวมของผู้ทำหน้าที่ตรวจสภาพรถให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย รวมระยะเวลาการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 15 ชั่วโมง

bullet aหลังจากนั้น จึงเป็นการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องตรวจสภาพรถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสาร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ในการตรวจรับรองสภาพรถ อีกจำนวน 15 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร จำนวนทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถยังสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ต่อไป

bullet aในปี 2553 นี้ กำหนดจัดการฝึกอบรมอบรม จำนวน 4 รุ่น ใช้เวลาอบรม รุ่นละ 5 วัน โดยรุ่นที่ 1 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์สาธิตการตรวจสภาพและทดสอบรถภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ตลิ่งชัน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2553 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2553

bullet aผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2433-2528 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

bullet aเยี่ยมชมเว็บไซท์ หรือติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.dlt.go.th ครับ

800
all  
 
50
 
LB
   
 
RB