motortrivia.com
m2 BIZZ NEWS SECTION  |  BACK TO BIZZ NEWS MAIN PAGE  |  HOME  |  ABOUT MT  |  CONTACT MT m3
 
โครงการรถคันแรก
ครม. อนุมัติขยายเวลาการส่งมอบรถยนต์และยื่นเอกสาร
800x
ที่มา: เว็บไซท์รัฐบาลไทย www.thaigov.go.th Tuesday, 31 July, 2012 0:12 AM
 
 
ba30 กรกฎาคม 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาการส่งมอบรถ และยื่นเอกสารสำหรับโครงการรถคันแรก โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้

1. ผู้ขอใช้สิทธิฯ ต้องทำการ ซื้อหรือจองรถยนต์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และต้องยื่นคำขอใช้สิทธิฯ และเอกสารประกอบการใช้สิทธิฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
 
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)
  4. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิฯ
  5. ใบจองรถยนต์ (ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)
 
2. เนื่องจากในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ขอใช้สิทธิฯ อาจยังไม่ได้รับมอบรถ หรือจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไม่ทันตามกำหนดเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ภายในวันสิ้นสุดโครงการฯ (31 ธันวาคม 2555) จึงผ่อนผันให้นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ห รือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันถัดจากวันรับมอบรถยนต์ ดังนี้
 
  1. หนังสือสัญญายินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก
  2. สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์
    2.1 กรณีการซื้อด้วยเงินสด
      - สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาซื้อขาย
      - สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์
    2.2 กรณีเช่าซื้อ
      - สำเนาใบเสร็จรับเงิน
      - สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์
      - สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ
  3. สำเนาคู่มือจดทะเบียน
 
3. หากผู้ขอใช้สิทธิฯ ไม่ดำเนินการตามข้อ 3.1 และนำเอกสารเพิ่มเติมในข้อ 3.2 มายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอใช้สิทธิฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก และจะเรียกร้องสิทธิฯ และค่าเสียหายใดๆ กับทางราชการไม่ได้ อนึ่ง เพื่อให้นโยบายรัฐบาลในเรื่องรถคันแรกประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และให้เกิดความคล่องตัว ควรให้กรมสรรพสามิต สามารถกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปได้

4. ผู้ขอใช้สิทธิฯ จะได้รับเงินคืน หลังจากครอบครองรถยนต์ใหม่คันแรกไปแล้ว 1 ปี หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกำหนด ทั้งนี้ ชื่อผู้ซื้อที่ระบุในใบจองรถยนต์ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ซื้อรถยนต์ที่ยื่นขอใช้สิทธิฯ ดังกล่าวเท่านั้น หากเป็นบุคคลอื่น จะไม่ได้รับสิทธิฯ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการซื้อและขายใบจองรถยนต์

สาระสำคัญของเรื่อง
1. กรมสรรพสามิต ได้ดำเนินโครงการใหม่คันแรก ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2555 เป็นระยะเวลากว่า 10 เดือน ซึ่งในช่วงแรกของโครงการฯ ประสบกับปัญหาอุทกภัย ส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วน และอะไหล่บางแห่ง หยุดดำเนินการประมาณ 3-6 เดือน

baอย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้สนใจซื้อรถยนต์ตามโครงการเพิ่มสูงมาก โดยผู้ผลิตรถยนต์คาดว่า การผลิตรถยนต์ในปี 2555 จะสูงกว่า 2 ล้านคัน ซึ่งเป็นตัวเลขการผลิตสูงสุดใหม่ นอกจากนี้โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ยังเป็นการสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการผลิตรถยนต์ ECO-Car เข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก เช่น Honda Brio, Mitsubishi Mirage, Nissan Almera และ Suzuki Swift ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศไทยมี Product Champion สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์อีกประเภท หลังจากที่กรมสรรพสามิต ประสบความสำเร็จในการใช้มาตรการทางด้านภาษี ส่งเสริมรถกระบะและรถยนต์นั่งที่มีกระบะ ให้เป็น Product Champion ของประเทศไทยไปแล้ว

baตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 มีจำนวนผู้ยื่นขอใช้สิทธิฯ ตามโครงการฯ กับกรมสรรพสามิตแล้วประมาณ 93,833 ราย และจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนประมาณ 6,823 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คาดว่าความต้องการซื้อรถยนต์คันแรกจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงครึ่งปีหลัง

2. การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ คาดว่าในปีนี้จะมียอดสั่งจองรถยนต์ที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ 425,000 คัน ในขณะที่บริษัทผู้ผลิตเร่งการผลิตแล้ว ก็อาจจะไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทันในวันที่สิ้นสุดโครงการฯ (วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่สามารถรับรถยนต์ได้ทันภายในปีนี้ จึงไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานได้ทันตามกำหนดเวลาข้างต้น

3. เพื่อให้โครงการรถยนต์ใหม่คันแรกดำเนินไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งเพื่อชดเชยกับระยะเวลาที่โรงงานผลิตรถยนต์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ หยุดดำเนินการ เนื่องจากประสบอุทกภัย กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรขยายเวลาวันสิ้นสุดโครงการฯ แต่เห็นควรขยายเวลารับและส่งมอบรถยนต์ รวมถึงเอกสารหลักฐานบางรายการออกไป
 
 
 
 
M A N U F A C T U R E R S   I N D E X  :
MORE ABOUT BIZZ NEWS : CLICK
800x
R E L A T E D   N E W S  :
• BIZZ NEWS : Toyota แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ครึ่งแรกของปี 2555 ปริมาณการขาย 606,523 คัน เพิ่มขึ้น 40.4%
• BIZZ NEWS : ไทยรุ่ง คาดปี 2555 เติบโตกว่า 40% เตรียมลงทุนเพิ่ม ขยายกำลังการผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถกว่า 400 ล้านบาท
• BIZZ NEWS : Nissan ประกาศผลประกอบการปี 54 พร้อมเปิดตัว มร. ทาคายูกิ คิมุระ ประธานคนใหม่อย่างเป็นทางการ
• BIZZ NEWS : Yuma Motors Group เพิ่มศักยภาพการบริหารครบวงจร พร้อมชูคอนเซ็ปต์ Yuma Next
• BIZZ NEWS : ไทยยานยนตร์ ประกาศดันยอดขาย Volkswagen 20% ดึง Beetle บุกตลาดปลายปี
• BIZZ NEWS : BMW Group Thailand Press Conference สถิติใหม่ ยอดปี 2554 สูง 4,243 คันสำหรับ BMW และ MINI
• BIZZ NEWS : Hyundai Motor (Thailand) Press Conference มั่นใจยอดขายปี 2555 ขยับขึ้นร้อยละ 30 ตั้งเป้า 6,000 คันต่อปี
• BIZZ NEWS : Chevrolet ดีลเลอร์พร้อมรับแผนเปิดตัว TrailBlazer / Sonic ตั้งเป้ายอดขาย 85,210 คันภายในสิ้นปี
• BIZZ NEWS : Mazda Media Conference ปี '54 ดันยอดทะลุเกือบ 42,000 คัน ปี '55 ชู New BT-50 เสริมทัพด้วย Mazda3 1.6
• BIZZ NEWS : Toyota Annual Press Conference มั่นใจลงทุนเพิ่ม เปิดโรงงานอีก 2 แห่งในไทย คาดตลาด 2555 ขายมากกว่า 1 ล้านคัน
• BIZZ NEWS : Raiden Project D - Spec D/Spec E เสริมทัพปี 2555 รับเทรนด์เรซซิ่ง และมอเตอร์สปอร์ต
 
 
 
 
what do u think
FLT   FRT
   
  760  
   
  760  
 
 
FBL   FBR
 
 
1000x
Copyright © 2009 MT Team | online automotive news and web video. all rights reserved | www.motortrivia.com | e-mail : motortrivia@hotmail.com  mail